سمپاشی حشرات

سمپاشی مار

سمپاشی مار

سمپاشی هر ساله تعدادي از مردم(به ويژه كودكان) در اثر نيش مار جان خود را از دست مي دهند .اين افراد بيشتر افرادي هستند كه در بوته زارها و علف زارها تردد مي كنند . علائم محلي مارگزيدگي : الف )علامت نيش يا دندان مار بر روي پوست...

ادامه مطلب