مگس ها

سمپاشی

مگس حشره کوچک بالداری است که از فضولات و زباله ها تغذیه کرده و ناقل انواع انگلها در انسان و دام می باشد.دوره زندگي مگس داراي 4 مرحله تخم،لارو،شفيره،وحشره بالغ هست طول زندگی حشره 2 هفته می باشد.كه در شرايط سردتر ممكن است تا 3ماه هم طول بكشد ولي بر اساس يك محاسبه ساده وبا احتساب يك دوره ده روزه براي چرخه تخم تا تخم،چنانچه يك جفت مگس در اوايل بهار تخمگذاري كنند و هيچ يك از تخمهايشان از بين نرود تا اول مرداد (دوره 4ماه)تعداد مگس از تخم بيرون امده خواهد شد كه قادر خواهند بود سطح كره زمين را تا ارتفاع 1/5متر بپوشانند. هر چند عوامل زيستي وشرايط اقليمي باعث مرگ و مير و تلفات زياد مگس ها شده وچنين جمعيتي هيچگاه ايجاد نخواهد شد .


بیماریهای منتقل شونده توسط مگس

1.فلج اطفال
2.تراخم
3.ورم ملتحمه چشم
4.عفونت انگلی دستگاه گوارش


روشهای پیشگیری و مبارزه با مگس

1.بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی
2.جمع آوری زباله ها در اطراف محیط
3.نصب توری بر روی پنجره ها و درها
4.استفاده از چسبهاي نواري و يا دستگاههاي الكتريكي
5-مبارزه شیمیایی (مه پاشي)
6.مبارزه شيميايي سمپاشي ابقايي بر روي زبالهاي اطراف
7.مبارزه شيميايي به صورت ژله ايي

 

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک