حشرات خانگی

سمپاشی

سمپاشی

سمپاشی

سوسک‌های چرخنده چه نوع سوسکی هسنتد؟
این حشرات در کجا زندگی می‌کنند؟
مهمترین مشخصه سوسک‌های چرخنده، تقسیم شدن چشم‌های مرکب به دو قسمت می‌باشد که موجب شده این حشرات دارای دو جفت چشم مرکب شوند که درحشرات این حالت منحصر به‌فرد است. این حالت امکان مشاهدۀ سطح و زیر آب را بطور همزمان ممکن می‌سازد. در این حشرات پاهای جلو بلند است د رحالی که پاهای وسط و عقب کوتاه و پهن هستند. بدن حشرات بالغ مسطح، کشیده و تخم مرغی شکل است و به رنگ تیره یا سبز براق دیده می‌شود. این سوسک‌ها برای تامین نیازهای تنفسی بطور منظم به سطح آب می‌آیند، همچنین شناگر‌های خوبی هستند.
حشرات بالغ در رودخانه‌ها، نهرها، حوض‌ها، دریاچه‌ها و کنار سواحل به صورت دسته جمعی دیده می‌شوند. این سوسک‌ها از یک نوع سیستم صوتی برای جستجو در زیر آب استفاده می‌کنند. حشرات بالغ آن‌ها از مواد گیاهی و حیوانی در حال پوسیدن تغذیه می‌کنند در حالی که لارو آن‌ها شکارگر هستند.

.

سمپاشی | سمپاشی منازل | سمپاشی ساس | خدمات سمپاشی | سمپاشی سوسک